Plynová zařízení

Revize - Kontroly – školení – Provozní dokumentace plynových zařízení

Nabízím: provedení provozních i výchozích revizí u plynových zařízení vč. kontrol dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. tj. u zařízení:

 1. c. plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
 2. e. zvyšování a snižování tlaku plynů
 3. f. rozvod plynů
 4. g. spotřeba plynů spalováním

Zajištění pravidelného provádění revizí a kontrol je zákonnou povinností všech provozovatelů plynových zařízení.

Revize a kontroly u plynových zařízení

Revize plynových zařízení si jsou povinni zajišťovat jejich majitelé (provozovatelé, provádění revizí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby).

Provozní revize

Provozní revize se provádí nejméně 1 x za 3 roky. Provozní revize by měla být provedena do posledního dne měsíce, ve kterém vyprší její platnost.

Provozní revize se dále provádí také v případech:

 • kdy zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz
 • po skončení zkušebního provozu
 • po provedené generální opravě, zásahu, který má vliv na bezpečnost či spolehlivost zařízení
 • po nucené přestávce provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy

Pro provedení provozní revize budete potřebovat dle povahy PZ viz např.:

 • zprávu o výchozí revizi
 • zprávu o poslední provozní revizi
 • záznamy o provedených kontrolách od poslední provozní revize
 • zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízeních
 • záznam o poslední servisní kontrole u plynového spotřebiče
 • záznam o kontrole/čištění spalinové/kouřové cesty spotřebiče

Výchozí revize

Vyhotovení výchozí revize je povinna zajistit společnost, která provedla montáž plynového zařízení před jeho předáním uživateli a provádí jí revizní technik plynových zařízení.

Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uschovat po celou dobu životnosti zařízení!

Pro provedení výchozí revize jsou potřeba následující podklady:

 1. aktuální projektová dokumentace revidovaného zařízení
 2. příslušná dokumentace od provozovaných spotřebičů
 3. doklady od montážní organizace
 4. příslušné doklady od použitých armatur a ostatního materiálu
 5. příslušné doklady o provedených zkouškách
 6. montážní deník
 7. zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejícím zařízení
 8. pokud se jedná o spotřebič, tak záznam o revizi spalinové cesty spotřebiče

Zprávy o provozních revizích musí být uloženy u provozovatele po dobu nejméně 6 let.

Kontrola plynového zařízení dle vyhlášky ČÚBP č.85/1978 Sb.

Kontrola plynového zařízení se provádí jednou ročně kromě roku, kdy je prováděna provozní revize plynového zařízení. Kontrola by měla být provedena do posledního dne měsíce, ve kterém vyprší její platnost. Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Kontrola zařízení se uskutečňuje 1x za rok, popřípadě i v kratších intervalech.

Servisní kontrola plynových spotřebičů

Výrobci plynových spotřebičů doporučují pravidelnou servisní kontrolu pro bezporuchový a bezpečný provoz jejich spotřebičů zpravidla s roční periodou. Pro plynové spotřebiče, které jsou v záruční době, je servisní prohlídka podmínkou dodržení záruky na plynový spotřebič. Servisní prohlídky prováděné po konci záruky zajišťují dlouhodobou funkčnost a bezpečný provoz plynového spotřebiče. Tyto prohlídky neprovádí revizní technik, ale servisní pracovník mající osvědčení o proškolení od jednotlivých výrobců/distributorů plynových spotřebičů.

Harmonogramy provozních revizí u PZ

Pro zajištění pravidelného plnění požadovaných provozních revizí u provozovaných plynových zařízení musí mít provozovatel zpracované aktuální harmonogramy revizí.

Ostatní možné činnosti pro provozovatele PZ:

 1. Konzultační a poradenskou činnost při provozu, obsluze a údržbě provozovaných zařízení.
 2. Zpracování harmonogramů revizí
 3. Zpracování provozní dokumentace tj.:
  1. Revizní knihy plynového zařízení
  2. Technické dokumentace pro rozvody technických plynů
  3. Místní provozní řády pro obsluhu a údržbu plynového zařízení
 4. Výpomoc při zajištění scházející výkresové dokumentace nebo její aktualizace
 5. Výpomoc při plánované opravě či rekonstrukci plynového zařízení