Tlaková zařízení

Revize - Kontroly – školení – Provozní dokumentace tlakových zařízení

Nabízím: provedení provozních i výchozích revizí u tlakových nádob stabilních - TNS.

Tlakové nádoby stabilní

Zajištění provádění revizí je zákonnou povinností všech provozovatelů tlakových zařízení vyplývající z vyhlášky ČUBP č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a navazující ČSN 690012 s uvedením pravidelných lhůt jednotlivých revizí a povinností provozovatelů.

Definice tlakové nádoby stabilní (TNS)

TNS jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry, nebo žíravé, jedovaté nebo výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě, nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa.

Lhůty pro provádění revizí tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012:

Výchozí revize Před uvedením do provozu
1. provozní revize TNS do 14 dnů po uvedení do provozu
provozní revize TNS 1 x za rok
vnitřní revize TNS 1 x za 5 let
zkouška těsnosti TNS po otevření tlakového celku
tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let

U těchto vyhrazených zařízení:

 • výměníky tepla
 • ohřívače vody
 • expanzomaty membránové nebo expandery
 • boilery a protiproudové ohřívače
 • zásobníky na stlačený vzduch
 • vzdušníky kompresoru
 • hydraulické akumulátory
 • odlučovače vody ze vzduchu

Povinná výbava tlakových nádob stabilních:

Podle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.18/1979 Sb. a zákona č.174/1968 Sb. v platných zněních musí být každá tlaková nádoba – vyhrazené zařízení- opatřena:

 • uzavírací a vypouštěcí armaturou
 • tlakoměrem
 • pojistným zařízením
 • odvětrávacím zařízením
 • příslušnou dokumentací prokazující způsobilost tlakové nádoby k provozu v rozsahu dle ČSN 690010-7.2

Vybavení tlakoměrem a pojistným zařízením není třeba, je-li dovolený konstrukční tlakové nádoby vyšší než nejvýše dosažitelný tlak zdroje a je-li zároveň vyloučena jakákoliv možnost jiného zvýšení tlaku v nádobě.

Dokumentace

Každá tlaková nádoba musí mít revizní knihu (“pasport”) dle ČSN 690010. Nedílnou součástí pasportu je zpráva o výchozí a provozní revizi. Po vyzbrojení tlakové nádoby zákonnou bezpečnostní a měřící armaturou (pojistný ventil a tlakoměr) a uzavírací armaturou, provádí montážní organizace zkoušku provozním tlakem a zamontovanou armaturu zapisuje do pasportu. Pověřený revizní technik tl. nádob vypracovává výchozí revizní zprávu dle ČSN 690012 a tato se stává nedílnou součástí pasportu.

Tzv. “Prohlášení o shodě” tlakové nádoby je především součástí výrobní dokumentace nádoby. Nesouvisí však s nezbytným provozním předpisem tlakové nádoby.

Druhy revizí a zkoušení nádob.

Výchozí revize - se provádí před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu.

Provozní revize - první provozní revize se provádí do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky. Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby. Provozní revizí se kontroluje zejména: celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje,regulačních uzavíracích a blokovacích  zařízení, měřících přístrojů a pod. zda zařízení dle bodu a) jsou udržovány, kontrolovány a zda je vedena předepsaná dokumentace způsob provozu čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené zda obsluha splňuje podmínky čl.6 Přílohy

Vnitřní revize - posuzuje se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů výstroje.Vnitřní revize se provádí ve lhůtě ne delší než 5 let.s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu mediu a zvláštním provozním podmínkám.

Zkouška těsnosti - se provádí po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.

Tlaková zkouška - se provádí nejpozději 1x za devět let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to : po každé opravě nebo rekonstrukci po provozní přestávce delší než 2 roky, pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné po překročení nejvyššího provozního tlaku, nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti, nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby.

Ostatní možná činnosti pro provozovatele PZ:

 1. Konzultační a poradenskou činnost při provozu, obsluze a údržbě provozovaných zařízení.
 2. Zpracování harmonogramů revizí
 3. Zpracování provozní dokumentace viz Místních provozních předpisů pro obsluhu a údržbu výměníkových stanic apod.